Prisijungti Registruokis KREPŠELIS(0)

Taisyklės (atnaujintos 03/18/2019)

Naudojimosi tinklalapiu www.masinis.lt taisyklės / paslaugų teikimo tvarka (toliau tekste vadinama „Taisyklėmis“) nustato bendrąsias naudojimosi tinklalapiu www.masinis.lt / paslaugų teikimo tvarkos taisykles, šalių teises ir pareigas bei kitas sąlygas. Prieš pradedant naudotis tinklalapiu / teikiamomis paslaugomis, prašome atidžiai perskaityti Taisykles. Patvirtindami savo susipažinimą su Taisyklėmis, Jūs patvirtinate susitarimą laikytis Taisyklių sąlygų. 1. BENDROSIOS SĄLYGOS

1.1. Tinklalapyje www.masinis.lt (toliau tekste vadinamas „tinklalapiu“) skelbiama informaciją apie atitinkamų prekių pardavėjų / paslaugų teikėjų vykdomas prekių ar paslaugų įsigijimo akcijas (toliau tekste - „Akcija“) bei suteikiama galimybė nusipirkti specialius atitinkamų prekių pardavėjų / paslaugų teikėjų kuponus (toliau tekste – „Kuponas“) jų prekes ar paslaugas įsigyti pageidaujantiems pirkėjams (tinklalapio lankytojams).

1.2. tinklalapio lankytojas, pageidaujantis įsigyti Kuponą (-us), privalo užsiregistruoti. Registracijos metu tinklalapio lankytojas privalo nurodyti savo elektroninio pašto adresą, miestą bei slaptažodį. Bendrovė garantuoja, jog šie duomenys bus naudojami išimtinai paslaugų teikimo tikslais. Asmuo tinklalapyje gali registruotis vieną kartą. Pastaroji nuostata neriboja asmens teisės bet kuriuo metu tikslinti ar koreguoti pirminės registracijos duomenų. Asmuo privalo saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims savo registracijos duomenų.

1.3. Bendrovė laikoma tinkamai vykdžiusi savo pareigas, jei jos buvo (yra) vykdomos, remiantis duomenimis, kuriuos tinklalapio lankytojas nurodė registracijos metu.

1.4. Jei tinklalapyje yra sudaryta galimybė komentuoti, tinklalapio lankytojas įsipareigoja tai daryti taip, kad nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktai, fizinių ar juridinių asmenų teisės ar teisėti interesai. Už komentarų turinį atsako juos rašęs / patalpinęs asmuo. tinklalapio lankytojui draudžiama be išankstinio Bendrovės sutikimo talpinti tinklalapyje reklaminio pobūdžio medžiagą.

1.5. Kuponą (-us) įsigyjantis tinklalapio lankytojas patvirtina ir garantuoja, jog turi civilinį teisinį teisnumą ir veiksnumą, nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, pilnai supranta savo veiksmus, juos valdo ir už juos atsako, taip pat nėra kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sandorių negaliojimo pagrindų.

1.6. Kuponą įsigyjantis tinklalapio lankytojas patvirtina, jog įdėmiai susipažino su Taisyklių sąlygomis, Kupono sąlygomis, prekės / paslaugos aprašymu ir kita su tuo susijusią informacija, sąlygos (informacija) jam yra suprantamos ir priimtinos.

1.7. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo ar pranešimo keisti Taisykles. Galiojanti Taisyklių redakcija skelbiama tinklalapyje.

1.8. Bendrovė turi teisę sustabdyti paslaugų teikimą / nutraukti paslaugų teikimą / apriboti prieigą prie tinklalapio atitinkamam lankytojui, jei lankytojas tinklalapiu naudojasi, pažeisdamas Lietuvos Respublikos teisės aktus ir/ar tinklalapio taisykles, ir/arba ne pagal tinklalapio paskirtį, ir/arba siekia trikdyti arba trikdo tinklalapio veiklą, arba pažeidžia Taisyklių 1.4 punkto sąlygas, arba yra kitų svarbių ir pateisinamų priežasčių.

1.9. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu nutraukti Akcijos vykdymą.

2. KUPONAI

2.1. Tinklalapio lankytojas Akcijos galiojimo metu išsirenka atitinkamą Kuponą ar Kuponus bei sumoka už jį (juos) internetinės bankininkystės pagalba, pasinaudodamas tinklalapyje esančiomis nuorodomis į atitinkamus komercinių bankų tinklalapius. Bendrovė, gavusi apmokėjimą, sugeneruotą Kuponą (Kuponus) ne vėliau kaip sekančią darbo dieną išsiunčia lankytojo nurodytu elektroniniu paštu. Kuponą tinklalapio lankytojas gali atsiimti asmeniškai, Bendrovės buveinės adresais, kurie yra skelbiami http://www.masinis.lt/company/contact-us/ kai už kuponą apmoka grynais pinigais pirkimo metu.

2.2. Kuponų kiekis gali būti ribotas. Kuponai yra asmeniniai, t.y. parduodami konkrečiam asmeniui. Kupono savininkas neturi teisės perleisti Kupono tretiesiems asmenims. Kupono savininkas privalo nedelsiant informuoti Bendrovę, jei Kuponas yra prarandamas. Bendrovė ir/ar atitinkamas prekės pardavėjas / paslaugos teikėjas nelaikomi pažeidusiu prievolę, jei Kuponas yra panaudojamas iki jo savininko pranešimo apie Kupono praradimą gavimo momento.

2.3. Kupono galiojimo metu jo savininkas Kuponu gali atsiskaityti (visiškai ar iš dalies) už Kupone nurodytas prekes ar paslaugas arba gauti kitą, Kupone nurodytą naudą. Atitinkamų prekių pardavėjas / paslaugų teikėjas, informacija apie Akcijos metu parduodamas prekes ar paslaugas, kaina, prekių pardavimo / paslaugų teikimo vieta, prekių pristatymo bei kitos sąlygos nurodomos Kupone.

2.4. Kuponas negali būti panaudotas neprasidėjus jo galiojimo terminui išskyrus tais atvejais kai yra papildomai informuojamas Kupono savininkas, kad prekė jau gauta. Kuponas negali būti panaudotas pasibaigus jo galiojimo terminui. Tokiu atveju už Kuponą sumokėta suma nėra grąžinama.

2.5. Kiekvienas kuponas turi savo identifikacinį numerį. Kuponas negali būti panaudotas, jei jis neturi identifikacinio numerio / nurodytas identifikacinis numeris nesutampa su Bendrovės suteiktu identifikaciniu numeriu / identifikacinis numeris yra pažeistas, taisytas ar atlikta kitokia intervencija. Kuponas gali būti panaudotas tik vieną kartą.

2.6. Tinklalapyje gali būti nurodyta, jog tam, kad Akcija ir/ar Kuponas įsigaliotų, būtinas minimalus parduotų Kuponų skaičius. Akcijos metu Bendrovei nepavykus parduoti minimalaus Kuponų skaičiaus, Akcija ir/ar Kuponai neįsigalioja, o parduoti Kuponai negali būti panaudoti. Tokiu atveju Kuponų savininkui grąžinami už Kuponą (Kuponus) sumokėti pinigai, juos pervedant į atitinkamo Kupono savininko sąskaitą banke.

2.7. Kupono savininkas, norėdamas pasinaudoti atitinkama Kupone nurodyta paslauga, privalo laikytis įprastų, paslaugų teikėjo nustatytų elgesio taisyklių. Su prekės pardavėjo teikiamomis prekės priežiūros paslaugomis ir garantijomis (jei jos suteikiamos) Kupono savininkas gali susipažinti prekės pardavimo vietoje arba atitinkamo prekės pardavėjo ar gamintojo tinklalapyje. Ši informacija taip pat gali būti pateikta pačiame Kupone.

2.8. Bendrovė tinklalapyje skelbia informaciją apie atitinkamų prekių pardavėjų / paslaugų teikėjų vykdomas prekių ar paslaugų įsigijimo Akcijas bei suteikia galimybę nusipirkti specialius atitinkamų prekių pardavėjų / paslaugų teikėjų Kuponus, taip pat teikia kitas Taisyklėse ir/ar tinklalapyje nurodytas paslaugas. Bendrovė taip pat gali būti Kupone nurodytos prekės pardavėju / paslaugos teikėju – tokiais atvejais tai aiškiai nurodoma Kupone.

2.9. Kiekvienam Kuponui galioja „pinigų grąžinimo garantija“: įsigytą ir nepanaudotą Kuponą jo savininkas gali grąžinti Bendrovei per 14 darbo dienas nuo kupono įsigijimo dienos. Tokiu atveju Kupono savininkui grąžinami už Kuponą sumokėti pinigai, juos pervedant į atitinkamo Kupono savininko sąskaitą banke.

2.10. Jei prekė Kupono savininkui nebuvo parduota / paslauga nebuvo suteikta ar Kupono savininkui nebuvo suteikta kita, Kupone nurodyta nauda, Kupono savininkui grąžinami už Kuponą sumokėti pinigai, išskyrus Taisyklių 2.4 punkte nurodytą atvejį. Šiuo atveju Kupono savininkas pretenziją turi teisę pareikšti tiek Bendrovei, tiek atitinkamam prekės pardavėjui / paslaugų teikėjui. Kartu su pretenzija Kupono savininkas privalo pateikti nepanaudotą Kuponą.

2.11. Su Kupono įsigijimu susijusios išlaidos (banko komisiniai mokesčiai, bankinio pavedimo mokesčiai ir pan.) tenka Kuponą įsigyjančiam tinklalapio lankytojui, ir jam nekompensuojamos.

3. PREKIŲ KOKYBĖ, GRĄŽINIMAS, SUTARTIES ATSISAKYMAS

3.1. Parduodamo (parduoto) daikto (prekės) pardavėjas garantuoja pirkėjui, kad parduodamas daiktas atitinka sutarties sąlygas ir kad sutarties sudarymo metu nėra paslėptų trūkumų, dėl kurių daikto negalima naudoti tam tikslui, kuriam jį naudoti ketino pirkėjas, arba dėl kurių pirkėjas nebūtų daikto pirkęs iš viso arba nebūtų mokėjęs tokios kainos (garantija pagal įstatymą). Parduodamas (parduotas) daiktas laikomas kokybišku, jei daiktas atitinka pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir daiktas, kurį pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį; daiktas tinka naudoti tam, kam tokios rūšies daiktai paprastai naudojami; daiktas tinka naudoti pagal konkrečią paskirtį, apie kurią pirkėjas pranešė pardavėjui sutarties sudarymo metu ir su kuria pardavėjas sutiko; daiktas atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio daiktams ir kurių pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal daikto pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių. Nekokybiškos prekės (daiktai) pakeičiamos kokybiškomis prekėmis (daiktais). Už netinkamos kokybės ar kitų reikalavimų neatitinkančios prekės pardavimą / paslaugos suteikimą atsako ir pretenzijas priima atitinkamos prekės pardavėjas / paslaugos teikėjas.

3.2. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnį vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šias sutartis, kurioms minėta vartotojo teisė netaikoma: 1) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį; 2) sutartims, pagal kurias parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų nustatytu sutarties atsisakymo laikotarpiu; 3) sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms; 4) sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; 5) sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; 6) sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais; 7) sutartims dėl alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo-pardavimo sutartį ir kurie pristatomi po trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų; 8) sutartims, sudarytoms vartotojui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu vartotojas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties; 9) sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo; 10) sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos; 11) sutartims, sudarytoms viešajame aukcione; 12) sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis;13) sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties. Nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų: 1) kai sudaroma sutartis dėl paslaugų arba energijos pirkimo-pardavimo sutartis, – nuo sutarties sudarymo dienos; 2) kai sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: a) jeigu vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; b) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį; c) jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

3.3. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnį vartotojas praneša verslininkui apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą: 1) pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą. Ši forma yra patvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-154 „Dėl pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo“ (formą rasite: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9); arba 2) pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.

3.4. Jeigu sudaręs nuotolinę sutartį vartotojas nori, kad paslaugos būtų pradėtos teikti arba energija pradėta tiekti nepasibaigus nustatytam nuotolinės sutarties atsisakymo terminui, verslininkas gali teikti paslaugas ar tiekti energiją tik gavęs aiškų vartotojo prašymą. Vartotojas, kuris atsisako sutarties pastaruoju atveju, privalo atlyginti verslininkui proporcingai už paslaugas, suteiktas iki to momento, kai vartotojas pateikė verslininkui pranešimą apie sutarties atsisakymą. Suma, kurią vartotojas turi sumokėti verslininkui, apskaičiuojama proporcingai pagal suteiktų paslaugų vertę vadovaujantis sutartyje nustatyta bendra kaina. Jeigu bendra kaina yra pernelyg didelė, proporcinga suma apskaičiuojama atsižvelgiant į suteiktų paslaugų rinkos vertę.

3.5. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22811 straipsnį vartotojas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo verslininkui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes verslininkui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Verslininkas gali negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos verslininkui arba kol vartotojas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos verslininkui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. Vartotojui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos. Jeigu sudarant sutartį ne prekybos patalpose prekė buvo pristatyta į vartotojo gyvenamąją vietą sutarties sudarymo metu, vartotojui atsisakius sutarties, verslininkas turi atsiimti prekę savo lėšomis, kai dėl prekės pobūdžio ji negali būti įprastai grąžinta paštu ar kurjeriu.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Asmuo, manantis, jog yra pažeidžiamos jo, kaip vartotojo, teisės, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis dėl pažeistų jo teisių gynimo į vartotojų teisių apsaugos institucijas ar teismą.

4.2. Tinklalapio lankytojui sutikus, Bendrovė turi teisę elektroniniu paštu ir/at telefonu siųsti jam naujienas apie tinklalapyje skelbiamas Akcijas.

4.3. Santykius, susijusius su tinklalapio naudojimu / paslaugų teikimu reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

4.4. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - http://www.vvtat.lt/index.php?470187665 ) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

4.5. Tinklalapio lankytojas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi paslaugų teikimo tikslais.